2009

UCHWAŁA Nr XXX/186/09 RADY GMNIY TUREK z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
UCHWAŁA Nr XXX/186/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 16 listopada 2009 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
 
 
       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591ze zm.) i art.5 ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 ze zm.) oraz  pkt 1 i pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z dnia 18 sierpnia 2009 r. Nr 52 poz. 742)
Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1
 
Ustala wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok:
 
1. Od gruntów:
 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m kw. powierzchni - 0,77 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,04 zł.

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m kw. powierzchni - 0,09 zł.
 
 
2.Od budynków lub ich części:
 
a) mieszkalnych - 0,20 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej - 20,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
c) zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
                                    
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -4,16 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku   publicznego - 3,43 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
                                    
 
3. Od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku  na 2010 rok.
 
 
                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                              /-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości