2009

Uchwała Nr XXX/187/09 Rady Gminy Turek z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
Uchwała Nr XXX/187/09
Rady Gminy Turek
z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2010 rok

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm.) art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia z podatku od nieruchomości:
 
1. grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2. budynki mieszkalne lub ich części wykorzystywane na cele mieszkaniowe,
3. grunty i budynki przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
4. grunty, budynki i budowle służące do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków,
5. grunty użytkowane rolniczo figurujące w ewidencji gruntów jako użytki kopalniane i tereny różne.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2010 rok.
 
 
                                                                                Przewodniczący Rady 
                                                                                /-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości