2009

Uchwała Nr XXX/188/09 Rady Gminy Turek z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
Uchwała Nr XXX/188/09
Rady Gminy Turek
z dnia 16 listopada 2009 r.
                                                                            
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
 
       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /tekst jednolity: Dz.U. 2007 Nr 68 poz. 449/, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm./, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 06 pażdziernika 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. /M.P. 2009 nr 67 poz.872/ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.  /M.P. 2009 18 sierpnia nr 52 poz.742/ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1
 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych
 
I. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i później:
 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                    578,00     
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                         786,00     
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                                                934,00    
  
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                                                    1338,00   
 
3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton                                         428,00          
     z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą  prowadzoną przez 
     podatnika podatku   rolnego
 
4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc                                                                                             724,00           
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                     1.586,00    
      
II. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i później, posiadających katalizatory:
 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                           556,00             
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                758,00              
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                                       898,00   
          
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                                            1.288,00    
 
3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton                                       410,00       
z wyjątkiem  związanych  z wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną          
przez  podatnika podatku rolnego  
                                       
4. Od autobusów,  w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc                                                                                         694,00    
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                 1.524,00    
 

III. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem:
 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                        594,00     
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                             812,00    
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                                    960,00     
 
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                                         1.380,00      
 
3. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i  poniżej 12 ton                              440,00        
     z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
     przez podatnika  podatku rolnego
                                                           
4. Od autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc                                                                                      744,00      
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                              1.634,00    
 
 
IV. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem posiadających katalizatory: 
 
1.  Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
 a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                      572,00     
 b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                           778,00     
 c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                                  924,00   
   
2.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania  
     łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  
     pojazdów:  
od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                                         1.324,00     
 
3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton                               424,00        
     z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
     przez podatnika podatku rolnego                
                                             
4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc                                                                                 714,00         
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                         1.568,00    
  
 
V. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton :
- o liczbie osi  - dwie                                                                     1.382,00      
- o liczbie osi – trzy                                                                       1.366,00       
- o liczbie osi cztery i więcej                                                          1.354,00 
      
b)  równej lub wyższej niż 18 ton  , a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie                                                                     1.826,00     
- o liczbie osi – trzy                                                                       1.806,00       
- o liczbie osi – cztery i więcej                                                       1.790,00       
                                     
c) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie                                                                        2.464,00    
- o liczbie osi – trzy                                                                          2.452,00      
- o liczbie osi – cztery i więcej                                                          2.428,00     
   
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton  włącznie:
- o liczbie osi – dwie                                                                         1.876,00        
- o liczbie osi – trzy i więcej                                                              1.856,00        
 
b) powyżej  36 ton  :
- o liczbie osi – dwie                                                                       2.428,00        
- o liczbie osi – trzy    i więcej                                                         2.402,00        
                                                     
3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów:
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna                                                                    642,00          
- o liczbie osi – dwie                                                                     636,00          
- o liczbie osi – trzy  i więcej                                                         722,00    
      
b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi – jedna                                                                1.286,00          
- o liczbie osi – dwie                                                                 1.264,00          
- o liczbie osi – trzy  i więcej                                                     1.250,00                   
                                                      
c) powyżej 36 ton :
- o liczbie osi – jedna                                                                1.622,00          
- o liczbie osi – dwie                                                                 1.606,00          
- o liczbie osi – trzy i więcej                                                      1.590,00

        
VI. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:                                                                         
- o liczbie osi – dwie                                                                  1.422,00           
- o liczbie osi – trzy                                                                    1.406,00            
- o liczbie osi – cztery i więcej                                                    1.392,00         
   
b) równej lub wyższej niż 18 ton , a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie                                                               1.882,00                   
- o liczbie osi – trzy                                                                 1.862,00              
- o liczbie osi – cztery i więcej                                                 1.844,00  
            
c) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie                                                              2.500,00        
- o liczbie osi – trzy                                                               2.442,00         
- o liczbie osi – cztery i więcej                                               2.530,00    
     
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton  a mniejszej niż 31 ton:
- o liczbie osi – dwie                                                                  1.894,00        
- o liczbie osi – trzy i więcej                                                        1.876,00       
                                                           
b) równej lub wyższej  niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton:
- o liczbie osi – dwie                                                               1.994,00         
- o liczbie osi – trzy   i więcej                                                  1.834,00   
      
c)  równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi – dwie                                                                   2.452,00         
- o liczbie osi – trzy i więcej                                                        2.582,00         
                                                        
3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna                                                                 662,00      
- o liczbie osi – dwie                                                                  656,00      
- o liczbie osi – trzy i więcej                                                    1.004,00     
                                                      
b) równej lub wyższej niż 18 ton a do  36 ton włącznie:
- o liczbie osi – jedna                                                                  1.322,00       
- o liczbie osi – dwie                                                                   1.376,00      
- o liczbie osi – trzy  i więcej                                                       1.296,00       
                                                     
c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – jedna                                                              1.670,00       
- o liczbie osi – dwie                                                               1.808,00         
- o liczbie osi – trzy    i więcej                                                 1.638,00          
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku  na 2010 rok.
 
 
                                                                             Przewodniczący  Rady
                                                                               /-/ Ireneusz Kolenda
 
Lista wiadomości