2009

Uchwała Nr XXX/185/09 Rady Gminy Turek z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok


UCHWAŁA Nr XXX/185/09
Rady Gminy Turek
z dnia 16 listopada 2009 r.
 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
 
 
       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 68, poz. 449 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. ( M. P. Nr 68 poz. 886 z dnia 26 października 2009 r.) z kwoty 34,10 zł do kwoty 33,00 zł. 
            
§ 2

Kwota 33,00 zł stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Turek.
 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku  na 2010 rok.
 
 
                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                      /-/ Ireneusz Kolenda
 
 

        
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/185/09
Rady Gminy Turek
z dnia 16 listopada 2009 r.
 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
          
       Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19  października 2009 roku (M. P. Nr 68 poz. 886 z dnia 26 października 2009 r.) średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. wynosi 34,10 zł.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity  z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz.969  ze zm.) dała możliwość do obniżenia ceny skupu jednego kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego.
       Biorąc pod uwagę trudną sytuację w rolnictwie ustala się cenę jednego kwintala żyta celem naliczenia podatku rolnego na 2010 rok w kwocie 33,00 zł.
 
 
                                                                                         Przewodniczący Rady  
                                                                                         /-/ Ireneusz Kolenda
                          
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości