2009

UCHWAŁA Nr XXX/189/09 Rady Gminy Turek z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej na 2010 rok

       
UCHWAŁA Nr XXX/189/09
Rady Gminy Turek
z dnia 16 listopada 2009 r.
 
w sprawie opłaty  targowej na 2010 rok
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591ze zm.), art.19 pkt. 1 lit. „a” i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449) oraz art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 2005 r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) i pkt. 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dn. 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Rada  Gminy Turek określa  następujące stawki dzienne opłaty targowej:
                                                                                                  
1. Od sprzedaży zwierząt:    
                                           
a/ za konia /1szt / - 7,50 zł.      
b/ za  krowę /1szt/ - 7,50 zł.      
c/ za jałowiznę i źrebięta /1 szt/ - 5,50 zł.
d/ za  cielęta /1 szt/ - 5,50 zł.       
e/ trzoda chlewna
-  za prosięta /1 szt/ - 1,00 zł.       
- za sztuki   duże /1 szt/ - 2,00 zł.     
   
2. Z tytułu sprzedaży produktów rolnych z samochodu ciężarowego lub wozu konnego
- 6,50 zł.        
  
3. Z tytułu sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych z:

a/ samochodu ciężarowego powyżej 2 ton - 14,50 zł.      
b/ samochodu ciężarowego poniżej 2 ton i samochodu osobowego - 10,50 zł.      

4. Z tytułu wystawienia do sprzedaży  artykułów  przemysłowych /z ręki, kosza/ - 2,00 zł.   
     
5. Z tytułu wystawienia artykułów spożywczych i przemysłowych do sprzedaży
w gastronomii obwoźnej
- 13,50 zł.       
 
6. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów na straganach o powierzchni:
a/ do 6 m2  - 7,50 zł.        
b/ od 6 –15 m2 - 12,50 zł.       
c/ powyżej 15 m2 - 17,50 zł.
      
Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów  sprzedawanych
a/z łóżka, stołu lub ziemi  na 1m2 - 2,00 zł.       
 
 
§ 2
 
1. Opłatę targową pobiera się na targowisku oraz we wszystkich innych miejscach na terenie gminy  Turek, w których prowadzona jest sprzedaż.
2. Opłatę targową pobiera w drodze inkasa Pani  Jadwiga Kowalska  - Cisew za wynagrodzeniem  w wysokości 70% zebranej opłaty targowej.
3. Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranych opłat targowych, w  kasie Urzędu Gminy Turek w terminie do 5 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku, za który wpłaty należy dokonać do dnia 31 grudnia każdego roku.
 
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat należnych w 2010 r.
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady          
                                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości