2009

UCHWAŁA NR XXXI/196/09 RADY GMINY TUREK z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2010 rok

 
UCHWAŁA NR XXXI/196/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2010 rok

       Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 

§ 1. Przyjmuje plan pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2010 rok:
 
1)Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2)Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stanowiący załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
                                                                                      Przewodniczący Rady 
                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
 

 
Lista wiadomości