2009

UCHWAŁA NR XXXI/194/09 RADY GMINY TUREK z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2010 rok

 
UCHWAŁA NR XXXI/194/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2010 rok
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Zatwierdza plan pracy Rady Gminy na 2010 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
 
Lista wiadomości