2009

UCHWAŁA NR XXXI/195/09 RADY GMINY TUREK z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

 
UCHWAŁA NR XXXI/195/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 14 grudnia 2009 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

       Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 

§ 1. Zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                   /-/ Ireneusz Kolenda
 
Załączniki:
 
 
 
 
 

 
Lista wiadomości