2009

UCHWAŁA NR XXXI/197/09 RADY GMINY TUREK z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu

 
UCHWAŁA NR XXXI/197/09
RADY GMINY TUREK
z dnia 14 grudnia 2009 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
 
 
       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104   ze zmianami), Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/171/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r., w sprawie  powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, paragraf pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:
 
„W ramach powierzonej realizacji inwestycji zostaną wykonane w latach 2009-2014 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej następujące zadania:
1. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Obrzębin i Słodków Kolonia.
2. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Cisew.
3. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Żuki.
4. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Słodkowie.
5. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dzierżąznej.
6. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaczkach Średnich.
7. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cisewie”.

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr XXVIII/171/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                   Przewodniczący Rady         
                                                                                    /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/197/09
 Rady Gminy Turek
z dnia 14 grudnia 2009 r.
 
 
       Zgodnie z informacją Pełnomocnika Realizacji Projektu, działającego w imieniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Spójności projektu pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim został złożony w listopadzie   2009 r. Ze względu na procedurę konkursową i unijną należy zakładać, że decyzja Komisji Europejskiej o dofinansowanie Projektu zapadnie najwcześniej do końca III kwartału 2010 r. Biorąc pod uwagę ww. okoliczności roboty budowlane będą realizowane nie wcześniej niż w 2011 r.
       W takiej sytuacji należało podjąć niniejszą uchwałę zmieniającą okres realizacji inwestycji.
 
 
                                                                                 Przewodniczący Rady        
                                                                                  /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
 

 
Lista wiadomości