2009

UCHWAŁA NR XXXI/191/09 RADY GMINY TUREK z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Obrzębin

 
UCHWAŁA NR XXXI/191/09
RADY GMINY TUREK
z  dnia 14 grudnia 2009 r.
 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Obrzębin

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 

§ 1. W miejscowości Obrzębin nadaje się nazwy ulic: „Migdałowa” drodze oznaczonej na mapie nr ewid. 74/1, 75/27, „Lawendowa” drodze oznaczonej nr ewid. 76/14, „Magnoliowa” drodze oznaczonej nr ewid. 73/5, zlokalizowanych od drogi gminnej oznaczonej na mapie nr ewid. 258 w granicach oznaczonych na mapie w skali 1:1000 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                  /-/ Ireneusz Kolenda
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/191/09
Rady Gminy Turek
z dnia 14 grudzień 2009 r.
 
w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Obrzębin

       W związku z realizacją zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności na terenach położonych we wsi Obrzębin przeznaczonych na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr III/13/98 z dnia 26 listopada 1998 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Konińskiego  Nr 53 poz. 3 i 2 z dnia 17.12.1998 r.  zaistniała  potrzeba nadania nazw ulic.
       Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie w/w uchwały jest zasadne.
 
 
                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                     /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
 

 
Lista wiadomości