2009

UCHWAŁA NR XXXI/193/09 RADY GMINY TUREK z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie stałych obwodów głosowania

 
UCHWAŁA NR XXXI/193/09
Rady Gminy Turek
z dnia 14 grudnia 2009 r.
 

w sprawie stałych obwodów głosowania
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) Rada Gminy Turek na wniosek Wójta Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Turek na stałe obwody głosowania.

§ 2. Podział na stałe obwody głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII /202/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006 r.  w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz  ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. Egzemplarz uchwały podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu  i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.
 
 
                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda

 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/193/09
Rady Gminy Turek
z dnia 14 grudnia 2009 r.
 
 
w sprawie stałych obwodów głosowania

       Zgodnie z art. 30 ust 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 154 ze zmianami) stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców. W przypadku naszej gminy dotychczasowy obwód głosowania nr 4 obejmujący sołectwa: Dzierżązna, Grabieniec, Obrębizna, Obrzębin, Szadów Księży, Turkowice i Żuki liczy 3087 mieszkańców.
       W związku z faktem, że wymieniony obwód przekroczył określoną granicę liczby mieszkańców zachodzi konieczność dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania wg propozycji zgłoszonej przez Wójta Gminy.
 
 
                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                         /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:

 

 
 
Lista wiadomości