2009

UCHWAŁA NR XXXI/192/09 RADY GMINY TUREK z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie okręgów wyborczych

 
UCHWAŁA NR XXXI/192/09
Rady Gminy Turek
z dnia 14 grudnia 2009 r.
 

w sprawie okręgów wyborczych
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 89, art. 90 i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami), Rada Gminy Turek na wniosek Wójta Gminy Turek uchwala, co następuje:
 

§ 1.  Dokonuje się podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze.

§ 2. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych  w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/201/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. Egzemplarz uchwały podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

 
                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                        /-/ Ireneusz Kolenda

 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/192/09
Rady Gminy Turek
z dnia 14 grudnia 2009 r. 
 
 
 sprawie okręgów wyborczych
 
       Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) Rada Gminy na wniosek Wójta dokonuje podziału gminy na stałe okręgi wyborcze.
       W związku z faktem, że zachodzi konieczność dokonania zmiany podziału gminy na obwody głosowania wskutek przekroczenia granicy liczby mieszkańców określonej w art. 30 ust. 2a Ordynacji wyborczej cyt. Wyżej, wskazane jest również ustalenie granic, numerów stałych okręgów wyborczych oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu, uwzględniając zachowanie jednolitej normy przedstawicielskiej zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy.
 
 
                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                              /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Załączniki:

 

Lista wiadomości