2010

UCHWAŁA Nr XXXV/214/10 RADY GMINY TUREK z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Turku na prace konserwatorski


UCHWAŁA Nr XXXV/214/10
RADY GMINY TUREK
z dnia 8 czerwca 2010 r.
 
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Turku na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 ze zmianami), oraz art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1.

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Turku na prace konserwatorskie zabytkowej polichromii autorstwa Józefa Mehoffera, znajdujących się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku, wpisanego do rejestru zabytków, nie stanowiącego własności Gminy Turek.
 
§ 2.

Dotacji celowej udziela się z budżetu roku 2010 w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
 
§ 3.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie o udzieleniu dotacji.
 
§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
                                                                                 Przewodniczący Rady 
                                                                                  /-/ Ireneusz Kolenda
 

 
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów