2010

UCHWAŁA NR XXXII/203/10 RADY GMINY TUREK z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ic

 
UCHWAŁA NR XXXII/203/10
RADY GMINY TUREK
z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 67 ust.1 i ust. 1a,    art. 68 ust. 1 pkt.  7 i ust.1a  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Turek przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemcy wynoszącej odpowiednio:
 
a/ dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku wielolokalowym oznaczonym numerem porządkowym 21a położonym w miejscowości Słodków, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/1:
 
 

Lp.

Nr

lokalu

Powierzchnia

 lokalu

 

Wartość lokalu mieszkalnego

uwzględniająca wartość udziału w nieruchomości wspólnej oraz wartość poniesionych nakładów

 

Wartość lokalu mieszkalnego

uwzględniająca wartość udziału w nieruchomości wspólnej po odliczeniu wartości poniesionych nakładów

Wysokość

bonifikaty

1.

1

46,04 m2

59.600,00 zł

58.300,00 zł

90%

2.

2

34,55 m2

51.300,00

45.400,00

90%

3.

4

46,04 m2

59.200,00

58.300,00

90%

4.

6

46,04 m2

58.300,00

58.300,00

90%

 
 
b/ dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku wielolokalowym oznaczonym numerem porządkowym 63 położonym w miejscowości Kaczki Średnie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 219/5:
 

Lp.

Nr

lokalu

Powierzchnia

lokalu

 

Wartość lokalu mieszkalnego

uwzględniająca wartość udziału w nieruchomości wspólnej oraz wartość poniesionych nakładów

 

Wartość lokalu mieszkalnego

uwzględniająca wartość udziału w nieruchomości wspólnej po odliczeniu wartości poniesionych nakładów

Wysokość

bonifikaty

1.

1

52,00 m2

79.700,00 zł

73.200,00 zł

90%

2.

3

42,00 m2

59.900,00

59.100,00

90%

3.

4

63,00 m2

89.200,00

88.700,00

90%

4.

5

42,00 m2

59.600,00

59.100,00

90%

5.

6

63,00 m2

99.200,00

88.700,00

90%

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
         
                                                         
                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/203/10
Rady Gminy Turek
z dnia 11 lutego 2010 r.
 

       Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściwy organ (w konkretnym przypadku Wójt Gminy) może za zgodą, w niniejszej sprawie Rady Gminy Turek, udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 w/w ustawy. Udzielenie bonifikaty ma charakter indywidualny i odnosi się do konkretnej osoby, stanowiąc o udzieleniu określonej obniżki od konkretnej ceny. Na udzielenie tak zindywidualizowanej bonifikaty Rada może udzielić zgody, kontrolując tym samym zasadność jej udzielenia i wysokość.
Realizacja niniejszej uchwały pozwoli na przeprowadzenie sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowościach Słodków oraz Kaczki Średnie na rzecz lokatorów zamieszkujących te lokale.
Za celowością zbycia tych lokali mieszkalnych przemawiają dotychczasowe pozytywne doświadczenia w tworzeniu wspólnot mieszkaniowych oraz osiągane przez nie efekty w racjonalnym gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi. Wchodzą nadto w grę względy ekonomiczne, wyrażające się uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Gminę, a także zmniejszenie nakładów po stronie wydatków, ponoszonych do tej pory na utrzymanie gminnych zasobów lokalowych.
Szczególnego znaczenia nabiera też fakt, że najemcy tych lokali są zainteresowani ich kupnem, co znajduje wyraz zarówno w korespondencjach z Wójtem Gminy i jak   i w kierowaniu wniosków o zamiar wykupu.
       W świetle powyższego Rada Gminy Turek, po zasięgnięciu opinii Komisji Rady, na wniosek Wójta Gminy Turek postanowiła skorzystać z uprawnienia wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przypadającymi im ułamkowymi częściami gruntu związanego z nabywaną własnością lokali.
Wskazane jest udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali w wysokości 90% od ceny nieruchomości, ustalonej według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.
Wyrażając zgodę na zaproponowane przez Wójta Gminy Turek bonifikaty, Rada Gminy Turek uwzględniła między innymi fakt, że nabywcy są długoletnimi najemcami tych lokali mieszkalnych, a w większości przypadków poczynili własne nakłady na poprawę warunków zamieszkania. Dogodne warunki sprzedaży mają zachęcić  do całościowego sfinalizowania zakupu wszystkich 9 mieszkań przez ich najemców.
Stąd podjęcie uchwały w proponowanym kształcie znajduje pełne uzasadnienie.
 
 
                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                          /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów