2010

UCHWAŁA NR XXXIII/208/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Turek na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki

 
UCHWAŁA NR XXXIII/208/10
Rady Gminy Turek
z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy  Turek na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Turek nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Turek na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                             /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów