2010

UCHWAŁA NR XXXIII/207/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę

 
Uchwała Nr XXXIII/207/10
Rady Gminy Turek
z dnia 29 marca 2010 r.
 
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Turek
 
       Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Usługi świadczone przez Gminne Przedszkole przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Słodkowie oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
 
§ 2. 1. Za świadczenia Gminnego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę miesięczną w  wysokości 70 zł za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.
2. W przypadku uczęszczania do Gminnego Przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rodzeństwa opłata za drugie i każde następne dziecko wynosi 40 zł za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.
 
§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych i rytmiki.
2. Opłata nie podlega zwrotowi i obniżeniu z tytułu czasowej nieobecności dziecka w przedszkolu.
 
§ 4. Rodzice (opiekunowie) wnoszą opłatę, o której mowa w § 2 miesięcznie do dnia 15 danego miesiąca.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr V/53/07 Rady Gminy Turek z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Turek.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2010 roku.
 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                    /-/ Ireneusz Kolenda
 
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów