2010

UCHWAŁA NR XXXIII/206/010 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,


UCHWAŁA NR XXXIII/206/010
Rady Gminy Turek
z dnia 29 marca 2010 r.
 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

       Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespole) obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 1 ustalany jest na dany rok szkolny i zatwierdzany w arkuszu organizacyjnym szkoły (zespołu) przez Wójta Gminy Turek.
 
§ 2. W ramach posiadanych środków finansowych można w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły (zespołu) od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lub przyznać dodatkową zniżkę godzin, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
 
§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 uchwały odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
 
§ 4. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, obowiązkowy wymiar czasu pracy ustala się obliczając poszczególne części etatu wynikające z prowadzonych zajęć i sumując je. Jeżeli suma przekracza 1, to nadwyżka liczby 1 stanowi nauczycielskie godziny ponadwymiarowe.
 
§ 5. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin prowadzonych przez pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach w pełnym wymiarze zajęć wynosi 20 godzin.
2. Przez zajęcia, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/165/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 

                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                     /Ireneusz Kolenda/
 
 
Załączniki:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów