2010

UCHWAŁA NR XXXIII/205/10 RADY GMINY TUREK z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzący

 
UCHWAŁA NR XXXIII/205/10
RADY GMINY TUREK
z dnia 29 marca 2010 r.
 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek

       Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala „Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli”:

§ 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy
Turek dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek.
 
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole, zespół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek,
2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli szkoły, o której mowa w pkt 1,
3) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1.
 
§ 3. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego (nagrody Wójta Gminy Turek).
 
§ 4. 1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół przyznawane są z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
 2. W szczególnych przypadkach nagrody mogą być przyznane w innym terminie, związanym z zakończeniem roku szkolnego, odejściem na rentę lub emeryturę.
 
§ 5. 1. Nagroda ma charakter uznaniowy i przyznawana jest w formie pieniężnej.
2. Nagroda może być przyznana nie wcześniej niż po przepracowaniu w szkole jednego roku.
 
§ 6. 1. Nagrody mogą być przyznane dyrektorom szkół i nauczycielom w szczególności za osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę oraz za realizację innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:
1) kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r.
Nr 4, poz. 17), lub
2) rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
3) działań innowacyjnych, lub
4) pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
5) współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.
2. Dyrektor szkoły, aby otrzymać nagrodę Wójta Gminy Turek oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1 musi spełniać
przynajmniej 3 kryteria wynikające z funkcji dyrektora szkoły:
1) dobrze kieruje działalnością szkoły i właściwie reprezentuje ją na zewnątrz,
2) dobrze sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) właściwie sprawuje opiekę nad uczniami, oraz stwarza warunki ich wszechstronnego rozwoju,
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej,
5) odpowiednio dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zarządza majątkiem szkoły,
6) dobrze koordynuje współpracą rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
7) należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec organu prowadzącego szkołę oraz nadzoru pedagogicznego,
8) stwarza odpowiednie warunki pracy i podejmuje właściwe decyzje wobec pracowników nie będących nauczycielami.
 
§ 7. 1. Z wnioskiem o nagrodę Wójta Gminy Turek mogą występować:
1) dyrektor szkoły,
2) stanowisko ds. oświaty.
2. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę Wójta Gminy Turek należy podać efekty osiągane przez nauczyciela lub dyrektora.
3. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody Wójt podejmuje samodzielnie.
4. Osoby, którym przyznano nagrodę są powiadamiane o tym na piśmie. Kopię pisma wraz z uzasadnieniem nagrody umieszcza się w aktach osobowych laureata.
5. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.
 
§ 8. 1. Wnioski o nagrodę dyrektora szkoły mogą składać:
1) rada szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa.
2. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
3. Dyrektor szkoły może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy.
4. Nauczyciel otrzymujący nagrodę zostaje o tym zawiadomiony na piśmie. Kopię pisma wraz z uzasadnieniem umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.
5. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXVIII/166/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek.
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                          /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów