2010

UCHWAŁA NR XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

 
Uchwała Nr XXXIII/204/10
Rady Gminy Turek
z dnia 29 marca 2010 r.
 
w  sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek  na rok 2010
 
       Na podstawie  art. 18 ust.2  pkt. 4,  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) 211,212,214,215,222,235-237, 239, 258, 259 ust. 1 i  264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241)oraz art.16 ust. 1 pkt. 2 i ust. 5  ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr  25 poz. 150 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XXXI/201/09 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie  budżetu na 2010 r., zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1, w  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 17.622.727,00 zł. zastępuje się kwotą 18.127.307,21 zł.  tego:
- dochody bieżące kwotę 17.070.984,00zł.zastępuje się kwotą 17.575.564,21 zł.
 
2. W § 1 ust., w  1, w  pkt. 3 tiret 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.504.580,00  zł zastępuje się kwotą 2.502.131,00 zł.
 
3. W § 1, w  ust. 1, w pkt. 3 tiret 2 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 158.504,00 zł. zastępuje się kwotą  200.904,00 zł.
 
4. W § 2, w  ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 19.556.708,00 zł.  zastępuje się kwotą 20.450.344,66 zł.
 
5. § 2,  ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.716.334,12
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.734.010,54 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.”
 
6. W § 2, w  ust.3, w  pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę  2.504.580,00 zł. zastępuje się kwotą  2.502.131,00 zł.
 
7. W § 2, w  ust.3 dodaje się:
- ust. 2 w brzmieniu „wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych   niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  510.000,00 zł.,  zgodnie z zał. Nr 7 do uchwały budżetowej„
- ust. 3 w brzmieniu „wydatki na obsługę długu w kwocie 220.000,00 zł.”
 
8. W § 3., w  ust. 1. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 59.000,00zł zastępuje się kwotą 152.310,25 zł.
 
9. W § 4 w  ust. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.933.981,00 zł. zastępuje się kwotą 2.323.037,45 zł. i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych  rozliczeń krajowych.
 
10. W § 4 dodaje się:
- ust. 3 w brzmieniu „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.777.332,45 zł.”
- ust. 4 w brzmieniu „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie  454.295,00 zł.”
 
11. W § 5, w  ust. 3 rozwiązuje się utworzoną rezerwę celową w wysokości 60.000,00 zł. na  dopłatę do średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 
12. § 6. Otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się dochody  budżetu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 437.700,00 zł. i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie  437.700,00 zł.”'
 
13.  § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 83.000,00 zł.
2. dotacje dla jednostek spoza sektora  finansów publicznych w kwocie 25.000,00 zł.”
 
14. W § 9 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„dokonywanie zmian w budżecie polegającym na przeniesieniach w planie wydatków  między rozdziałami i paragrafami  w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.”
 
15. Skreśla się  § 11 do uchwały budżetowej.
 
16. W załączniku Nr 1 „dochody”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany , zwiększając dochody budżetu  o kwotę 504.580,21 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 801 rozdz. 80195 § 0750 kwota    5.200,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 0970            17.135,21 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030            42.400,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90019 § 0690          433.108,22 zł.
dz. 900 rozdz. 90019 § 0970              4.591,78 zł.
 
b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 758 rozdz. 75801 § 2920  o kwotę   4.594,00 zł. plan po zm.        5.189.780,00 zł.
  
c) w planie dochodów zmniejsza się:
dz. 852 rozdz. 85213 § 2010  o kwotę   2.449,00 zł. plan po zm.               1.151,00 zł.
 
17. W załączniku Nr 2 „wydatki”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany , zwiększając wydatki  budżetu  o kwotę 893.636,66 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 kwota 194.392,00 zł.
dz. 010 rozdz. 01010 § 6650           172.308,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 6060             11.000,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90002 § 6650             71.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92120 § 2710               8.000,00 zł.
b) w planie wydatków zwiększa się :
dz. 010 rozdz. 01010 § 4300  o kwotę    1.000,00 zł.  plan po zm.             1.500,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4270                  5.000,00 zł.                                85.000,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300                50.000,00 zł.                              199.000,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050              138.756,00 zł.                           2.511.032,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4590                  4.000,00 zł.                              154.000,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 6060                33.000,00 zł.                              113.000,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75647 § 4170                  1.000,00 zł.                                  3.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010                29.579,78 zł.                           3.073.573,78 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110                  4.467,46 zł.                              535.977,46 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4120                     665,40 zł.                                86.945,40 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010                  5.045,97 zł.                              198.367,97 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110                     761,99 zł.                                35.861,99 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4120                     123,63 zł.                                  5.803,63 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4210                  6.965,21 zł.                                16.965,21 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4270                10.170,00 zł.                                10.670,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4010                  7.350,06 zł.                           1.183.550,06 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4110                  1.109,83 zł.                              208.309,83 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4120                     180,08 zł.                                33.880,08 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                     820,00 zł.                                15.901,08 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300                40.500,00 zł.                                47.328,81 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4210                10.000,00 zł.                                22.000,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4300                83.310,25 zł.                              120.060,25 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                72.400,00 zł.                                92.400,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4210                  5.000,00 zł.                                  7.000,00 zł.
   
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę   11.000,00 zł.  plan po zm.           54.000,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810                60.000,00 zł.                                75.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                     820,00 zł.                                15.901,08 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130                  2.449,00 zł.                                  6.375,00 zł.
 
18. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej  „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej zleconych gminie i innych  zadań zleconych ustawami w 2010 r.” otrzymuje  nowe brzmienie  załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
 
19. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe na 2010 rok” otrzymuje nowe brzmienie „  Zestawienie wydatków majątkowych  na 2010 rok„  załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
 
20. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok” otrzymuje nowe brzmienie  załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
 
21. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2010 r.”  otrzymuje nowe brzmienie „Plan dochodów  budżetu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  i wydatków budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010 rok„  załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
22. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej  „Wydatki na projekty współfinansowane środkami z Budżetu Unii Europejskiej oraz   środkami z innych źródeł zagranicznych” otrzymuje nowe brzmienie „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  niepodlegające zwrotowi , w części związanej z realizacją zadań gminy”, załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
23. Wprowadza się załącznik Nr  8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji  budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych „ zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
 
 

                                                                                Przewodniczący Rady 
                                                                                /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów