2010

Uchwała Nr XXXIV/209/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola i oddziałów przedszko

 
Uchwała Nr XXXIV/209/10
Rady Gminy Turek
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Turek
 
 
       Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXXIII/207/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Turek.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                              /-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów