2010

Uchwała Nr XXXIV/210/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gmi

 
Uchwała Nr XXXIV/210/10
Rady Gminy Turek
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Turek
 
 
       Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Usługi świadczone przez Gminne Przedszkole przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Słodkowie oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
 
§ 2. Godziny, w jakich będą się odbywać zajęcia z zakresu podstawy programowej ustala Wójt Gminy Turek na wniosek dyrektora szkoły.
 
§ 3. 1. Za świadczenia Gminnego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne:
a) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
b) zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
c) zajęcia taneczne,
ustala się opłatę miesięczną, która jest uzależniona od czasu przebywania dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) miesięcznie za każdą rozpoczętą godzinę zegarową zajęć świadczonych dziennie powyżej podstawy programowej. Opłata za każde następne dziecko z danej rodziny obniżona zostaje do kwoty 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100).

2. Ustala się, że nieobecność dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym podlega odliczeniu w wysokości proporcjonalnej.

3. Ustala się oddzielną opłatę za wyżywienie dziecka w zależności od ilości posiłków i ustalonej dziennej stawki żywieniowej stanowiącej koszt produktów zużytych do sporządzenia posiłków zgodnie z normami żywieniowymi.

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zgłoszonej do godziny 800 każdego dnia stawka żywieniowa podlega zwrotowi.

5. Rodzice (opiekunowie) wnoszą opłaty, o których mowa powyżej miesięcznie do dnia 15 danego miesiąca.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr V/53/07 Rady Gminy Turek z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Turek.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                   /Ireneusz Kolenda/
 
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów