2010

Uchwała Nr XXXIV/212/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok

 
Uchwała Nr XXXIV/212/10
Rady Gminy Turek
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok

 
       Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)
po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                             /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów