2010

UCHWAŁA NR XXXIX/227/10 RADY GMINY TUREK z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/227/10

RADY GMINY TUREK

z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95 ze zm.) oraz pkt 1 i pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 r., Nr 55 poz. 755) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni – 0,80 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,15 zł.

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni – 0,09 zł.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,20 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 21,00 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,82 zł.

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,27 zł.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,52 zł.

3. Od budowli - 2% ich wartości , określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2011 rok.

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                            /-/ Ireneusz Kolenda

 

Adres publikacyjny aktu prawnego: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/265/5098

Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów