2010

UCHWAŁA NR XXXVI/215/10 RADY GMINY TUREK z dnia 08 lipca 2010 r. w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w

 
Uchwała Nr XXXVI/215/10
Rady Gminy Turek
z dnia 08 lipca 2010 r.
 

w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
 
 
       Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Turek na 9 okręgów wyborczych oraz ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/201/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                      Przewodniczący Rady            
                                                                                        /Ireneusz Kolenda/
 
 
Załączniki:
 
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów