2010

UCHWAŁA NR XXXVI/216/10 RADY GMINY TUREK z dnia 08 lipca 2010 r.w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek

 
Uchwała Nr XXXVI/216/10
Rady Gminy Turek
z dnia 08 lipca 2010 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 30 ust. 2 w związku z art. art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. ) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1. Na terenie Gminy Turek tworzy się 7 stałych obwodów głosowania oraz ustala ich numery i granice zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII /202/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz  ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                             Przewodniczący Rady           
                                                                               /Ireneusz Kolenda/
 
 
Załączniki:

 

Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/197/3624

 

Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów