2010

UCHWAŁA NR XXXVI/218/10 RADY GMINY TUREK z dnia 08 lipca 2010 r.

 
UCHWAŁA NR XXXVI/218/10
RADA GMINY TUREK
z dnia 08 lipca 2010 r.
 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 
       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala co następujące:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                 /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów