2010

Uchwała Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2010

 
Uchwała Nr XXXVI/220/10
Rady Gminy Turek
z dnia 8 lipca 2010 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek  na rok 2010
 
 
       Na podstawie  art. 18 ust.2  pkt. 4,  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) 211,212,214,215,226 ust. 3 i 4, 235-237  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241)oraz art.16 ust. 1 pkt. 2 i ust. 5  ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr  25 poz. 150 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
 
§ 1.

 
W uchwale  Nr XXXI/201/09  Rady Gminy Turek z dnia  14 grudnia 2009 r. w sprawie  budżetu na 2010 r., zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 10/10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 23/10 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,

 wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1, w  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 18.429.257,21 zł. zastępuje się kwotą 18.486.611,26 zł.  tego:

- dochody  bieżące kwotę  17.837.914,21 zastępuje się kwotą  17.967.088,26zł.
- dochody majątkowe kwotę  591.343,00 zł. zastępuje się kwotą  519.523,00 zł.
 
2. W § 1, w  ust. 3, w pkt. 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.627.774,00 zł. zastępuje się kwotą 2.630.199,00 zł.
 
3. W § 1 w ust. 3, w pkt. 3  „środki na finansowanie wydatków  na realizację zadań  finansowanych z udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, kwotę 456.723,00 zł. zastępuje się kwotą 385.703,00 zł.
 
4. W § 2, w  ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 20.752.294,66 zł. zastępuje się kwotą 21.499.857,43 zł.
 
5. W  § 2,  w ust. 2, w pkt. 1 wydatki bieżące kwotę  15.012.284,12 zł. zastępuje się kwotą 15.230.857,12 zł.
 
6. W § 2 , w ust. 2, w pkt. 2 wydatki majątkowe kwotę 5.740.010,54 zł. zastępuje się kwotą  6.269.000,31 zł.
 
7. W § 2, w  ust.3 w pkt. 2 „wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych   niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwotę   588.537,00 zł. zastępuje się kwotą 582.517,00 zł.
 
8. W § 4, w ust. 1 Deficyt budżetu w kwocie  2.323.037,45 zł.  zastępuje się kwotą 3.013.246,17 i zostanie sfinansowany  nadwyżką z lat ubiegłych i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
 
9. W § 4 w ust. 3 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu kwotę 2.777.332,45 zł. zastępuje się kwotą  3.467.541,17 zł.
 
10. W § 7 ust. 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 25.000,00 zł. zastępuje się kwotą  40.000,00 zł.
 
11. Określa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 10 do uchwały budżetowej
 
12.  W załączniku Nr 1 „dochody” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu  o kwotę 57.354,05 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 kwota    58.889,05  zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 0970                    110,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 2360                       50,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75615 § 0690                     100,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75616 § 0690                  2.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 0970                17.135,21 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 0970                  2.000,00 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 2007                     800,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6207              316.523,00 zł.
 
b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 0920  o kwotę   2.000,00 zł. plan po zm.                 2.200,00  zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 0920                30.000,00 zł.                                   70.000,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75615 § 0910                  2.000,00 zł.                                     3.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 2010                  2.425,00 zł.                                     3.576,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 0830                28.800,00 zł.                                   68.800,00 zł.
 
c) w planie dochodów zmniejsza się:
dz. 801 rozdz. 80101 § 0970  o kwotę  17.135,21 zł.                                                 0 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6288               388.343,00 zł.                                                 0 zł.
  
13. W załączniku Nr 2 „wydatki” do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki  budżetu  o kwotę 747.562,77 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 6050            15.000,00 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4177                 200,00 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4307                 600,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6050            25.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6057          316.523,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 010 rozdz. 01008 § 2830  o kwotę   15.000,00 zł.  plan po zm.              40.000,00 zł.
dz. 010 rozdz. 01010 § 6050                   2.700,00 zł.                                 154.792,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4270                 51.500,00 zł.                                 133.500,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300                 14.500,00 zł.                                 213.500,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4300                 14.000,00 zł.                                   34.000,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4590                 30.000,00 zł.                                 184.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010                 24.226,00 zł.                              3.097.799,78 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110                   3.679,00 zł.                                 539.656,46 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4120                      594,00 zł.                                   87.539,40 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                 17.430,00 zł.                                 167.530,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                      940,00 zł.                                   20.440,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130                   3.731,00 zł.                                   10.106,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85216 § 3110                 16.073,00 zł.                                   80.290,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4300                 28.800,00 zł.                                   93.800,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240                   1.200,00 zł.                                   30.774,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90095 § 4300                 20.000,00 zł.                                   78.402,05 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6059                 65.000,00 zł.                                 186.657,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 6050               547.809,77 zł.                              2.413.088,31 zł.
   
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę   54.700,00 zł.  plan po zm.           2.456.332,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 3020                      300,00 zł.                                                 0 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4110                   3.100,00 zł.                                                 0 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4120                       500,00 zł.                                                0 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4170                  14.000,00 zł.                                     1.000,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4210                    5.000,00 zł.                                     4.000,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4260                    1.000,00 zł.                                     1.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6058                388.343,00 zł.                                                 0 zł.
   

14. Załącznik Nr  3 do uchwały budżetowej  „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej zleconych gminie i innych  zadań zleconych ustawami w 2010 r.” otrzymuje  nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
15. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe na 2010 rok” otrzymuje nowe brzmienie „Zestawienie wydatków majątkowych  na 2010 rok„  załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
 
16. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok” otrzymuje nowe brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
 
17. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej  „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy”, otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
18. Załącznik Nr  8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji  budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych„ otrzymuje nowe brzmienie, załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
19. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Zestawienie środków  na finansowanie wydatków  na realizację zadań finansowanych z  udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3„ otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
20. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3.
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
 
 

                                                                           Przewodniczący Rady 
                                                                            /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Załączniki:
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów