2010

Uchwała Nr XXXVII/222/10 Rady Gminy Turek z dnia 06 września 2010 r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wycho


Uchwała Nr XXXVII/222/10
Rady Gminy Turek
z dnia 06 września 2010 r.

w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego
 
 
       Na podstawie art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. nr 83, poz. 693) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uzupełnia się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek o inne formy wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Chlebowie.
 
§ 2. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Chlebowie, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.
 
 
                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                     /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Załączniki:
 
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów