2010

Uchwała Nr XXXVII/223/10 Rady Gminy Turek z dnia 06 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Żuki

 
UCHWAŁA NR XXXVII/223/10 
Rady Gminy Turek
z dnia 06 września 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
                     
       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm. / Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża zgodę na odpłatnie nabycie na własność na rzecz Gminy Turek przez Wójta Gminy Turek, za cenę nie wyższą od wartości rynkowej od osoby fizycznej działkę gruntu oznaczoną  numerem geodezyjnym 103/1 o powierzchni  0,0036 ha położoną w m.  Żuki dla której w Sądzie Rejonowym w Turku urządzona jest księga wieczysta nr 22 563.

§ 2. Nabytą działkę przeznaczyć pod wybudowaną przepompownię ścieków będącą elementem kolektora kanalizacji  sanitarnej w m. Żuki.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                          /-/ Ireneusz Kolenda
 

 
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów