2010

Uchwała Nr XXXVII/224/10 Rady Gminy Turek z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2010

                                            
Uchwała Nr XXXVII/224/10
Rady Gminy Turek
z dnia 6 września 2010 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2010
 
       Na podstawie  art. 18 ust. 2  pkt. 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) 211, 212, 214, 215, 235-237  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241), Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1. W uchwale  Nr XXXI/201/09  Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie  budżetu na 2010 r., zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 10/10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/10 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2001 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 28/10 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/10 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok.

 wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1, w  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 18.542.965,26 zł. zastępuje się kwotą 18.595.781,26 zł. z tego:
- dochody  bieżące kwotę 18.023.442,26 zł. zastępuje się kwotą  18.076.258,26 zł.
 
2.W § 1, w  ust. 3, w pkt. 2 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 298.581,00 zł. zastępuje się kwotą 351.397,00 zł.
 
3. W § 2, w  ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 21.556.211,43zł.  zastępuje się kwotą  21.609.027,43 zł.
 
4. W  § 2,  w ust. 2, w pkt. 1  wydatki bieżące kwotę    15.287.211,12 zł. zastępuje się kwotą 15.312.027,12 zł.
 
5. W § 2 , w ust. 2, w pkt. 2 wydatki majątkowe kwotę 6.269.000,31 zł. zastępuje się kwotą 6.297.000,31 zł.
 
 6. W § 2 , w ust. 3, w pkt 3  wydatki na obsługę długu kwotę 220.000,00 zł. zastępuje się kwotą 173.073,00 zł.
 
 7. W § 7 ust. 1 dotacje dla jednostek  sektora finansów publicznych kwotę 118.000,00 zł. zastępuje się kwotą  78.000,00 zł.
 
 8.  W załączniku Nr 1 „dochody”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu  o kwotę  52.816,00zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030  o kwotę   9.596,00 zł. plan po zm.                58.575,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85216 § 2030                 2.426,00 zł.                                    66.643,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030               40.794,00 zł.                                    88.694,00 zł.
   
9.  W załączniku Nr 2 „wydatki”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki  budżetu  o kwotę 52.816,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się :
dz. 853 rozdz. 85395 § 3027  kwota    265,92 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4017           48.499,72 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4047             2.005,66 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4117             8.045,61 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4127             1.237,35 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4137                759,78 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4217                474,86 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4417                759,78 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4447             1.658,59 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4747                284,92 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4757                474,86 zł.

b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 010 rozdz. 01010 § 6050  o kwotę   58.000,00 zł.  plan po zm.              212.792,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4270                   3.000,00 zł.                                   146.000,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300                 30.000,00 zł.                                   238.500,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130                   1.120,00 zł.                                     11.226,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                   9.596,00 zł.                                   128.418,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                 40.794,00 zł.                                   138.694,00 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4307                      474,86 zł.                                       1.074,86 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3260                   6.306,00 zł.                                     31.526,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6050                 10.000,00 zł.                                     35.000,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 6610 o kwotę    40.000,00 zł.  plan po zm.                        0,00  zł.
dz. 757 rozdz. 75702 § 8110                  46.927,00 zł.                                  173.073,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 3027                       265,92 zł.                                             0,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4017                  48.499,72 zł.                                             0,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4047                    2.005,66 zł.                                             0,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4117                    8.045,61 zł.                                             0,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4127                    1.237,35 zł.                                             0,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4137                       759,78 zł.                                             0,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4217                       474,86 zł.                                             0,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4307                       474,86 zł.                                             0,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4417                       759,78 zł.                                             0,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4447                    1.658,59 zł.                                             0,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4747                       284,92 zł.                                             0,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75862 § 4757                       474,86 zł.                                             0,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85216 § 3110                  16.073,00 zł.                                    64.217,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4300                    3.000,00 zł.                                             0,00 zł.
   
10. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zestawienie wydatków majątkowych  na 2010 rok„  otrzymuje nowe brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
 
11. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej  „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy”, otrzymuje nowe brzmienie  załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
12. Załącznik Nr  8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji  budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych„ otrzymuje nowe brzmienie, załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
13. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Zestawienie środków  na finansowanie wydatków  na realizację zadań  finansowanych z  udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 , „ otrzymuje nowe brzmienie załącznika  Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. W Uchwale Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Wprowadza się: W § 2 , w ust. 3, w  pkt. 1  wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej  i  innych zadań zleconych  ustawami kwotę 2.627.774,00 zł.  zastępuje się kwotą  2.630.199,00 zł.

2. Wprowadza się: W § 7 ust. 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  kwotę 78.000,00zł. zastępuje się  kwotą 118.000,00 zł.

3. Zmienia się: W § 7 ust. 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 25.000,00 zł.   zastępuje się kwotą  136.000,00 zł.
4. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji  budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych„ dodaje się dotacje zaplanowane w budżecie na dofinansowanie wydatków majątkowych:
- dotacje dla jednostek  sektora finansów publicznych  dz. 600 rozdz. 60016 § 6610  Dotacja dla Gminy Przykona na budowę drogi  Laski- Rogów-Kaczki Średnie  40.000,00 zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 kwota 96.000,00 zł., w tym: 1.Dofinansowanie do zakupu  samochodu bojowego z wyposażeniem dla OSP  Kowale Księże   90.000,00zł., 2. Zakup radiowego systemu alarmowego dla OSP Kowale Księże 6.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
 

                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                      /-/ Ireneusz Kolenda
 
Załączniki:
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów