2010

UCHWAŁA Nr XXXIX/233/10 RADY GMINY TUREK z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Rady Gmin

 
UCHWAŁA Nr XXXIX/233/10
RADY GMINY TUREK
z dnia 08 listopada 2010 r.
 
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Rady Gminy Turek Nr XXVII/147/97 z dnia 7 listopada 1997 r.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr XIX/121/08 Rady Gminy Turek, z dnia 23 czerwca 2008r o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek, Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
    
  
§1.
 
Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek.
 
§2.
 
Zmiana studium obejmuje swym zasięgiem cały obszar gminy w jej granicach administracyjnych.
 
§3.
 
Załącznikami do niniejszej uchwały są:
 
Część tekstowa:
 
Zał. nr 1 Tekst zmiany studium: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek” zawierająca: Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego oraz Kierunki zagospodarowania przestrzennego.

Zał. nr 2 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.
 
Część graficzna:

zał. graficzny nr 1 – rysunek „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” w skali 1:10.000,

zał. graficzny nr 2 - rysunek „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek – Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1:10.000.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
      
                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                            /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów