2010

Uchwała Nr XXXIX/232/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2010

 
Uchwała Nr XXXIX/232/10
Rady Gminy Turek
z dnia  8 listopada 2010 r.
 
w  sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek  na rok 2010
 
       Na podstawie  art. 18 ust.2  pkt. 4,  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) 211,212,214,215, 235-237  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241), Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
W uchwale  Nr XXXI/201/09  Rady Gminy Turek z dnia  14 grudnia 2009 r.  roku w sprawie  budżetu na 2010 r., zmienionej :
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2010 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie   Gminy Turek na 2010 r.
- Zarządzeniem Nr 10/10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w   budżecie gminy Turek na 2010 r.
- Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie   Gminy Turek na 2010 r.
- Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie   Gminy Turek na 2010 r.
- Zarządzeniem Nr 23/10 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2001 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie   Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 28/10 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/10 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok.
- Uchwałą Nr Xxxvii/224/10 Rady Gminy Turek z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/10 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 38/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1, w  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 18.776.676,26 zł. zastępuje się kwotą 18.957.540,31 zł.  tego :
- dochody  bieżące kwotę  18.257.153,26 zł. zastępuje się kwotą  18.438.017,31zł.
 
2. W § 1, w ust. 3 pkt. 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.818.665,00 zł. zastępuje się kwotą  2.922.140,00 zł.
 
3. W § 1, w  ust. 3, w pkt. 2 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 70.830,00 zł. zastępuje się kwotą 379.564,00 zł.
 
4. W § 2, w  ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 21.789.922,43zł.  zastępuje się kwotą 22.010.786,48 zł.
 
5. W  § 2,  w ust. 2 , w pkt. 1  wydatki bieżące kwotę    15.492.922,12 zł. zastępuje się kwotą 15.838.134,17 zł.

 
6. W § 2 , w ust. 2 , w pkt. 2 wydatki majątkowe kwotę 6.297.000,31 zł. zastępuje się kwotą  6.172.652,31 zł.

 
7. W § 2 ust.3 pkt. 1 wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.818.665,00 zł. zastępuje się kwotą 2.922.140,00 zł.

 
8. W § 4, w ust. 1 Deficyt budżetu w kwocie  3.013.246,17 zł.  zastępuje się kwotą 3.053.246,17 i zostanie sfinansowany  nadwyżką z lat ubiegłych i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

 
9. W § 4 w ust. 4 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu kwotę 454.295,00 zł. zastępuje się kwotą  414.295,00 zł.
 
10.  W załączniku Nr 1 „dochody”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu  o kwotę  180.864,05 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów wprowadza się :
dz. 900 rozdz. 90003 § 0970  kwota   15.000,00 zł.
 
b) w planie dochodów zwiększa się :
dz. 010 rozdz. 01095 § 2010  o kwotę      103.475,00 zł.         plan po zm.           205.326,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 0920                      27.000,00 zł.                                         97.000,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75618 § 0460                      25.000,00 zł.                                         70.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 0970                        1.655,05 zł.                                         18.790,26 zł.
dz. 852 rozdz. 85216 § 2030                        3.497,00 zł.                                         70.140,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030                        5.237,00 zł.                                         93.931,00 zł.
       
11.  W załączniku Nr 2 „wydatki”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki  budżetu  o kwotę 220.864,05  zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a) w planie wydatków wprowadza się :
dz. 900 rozdz. 90015 § 4300  kwota    2.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 4110                  400,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 4120                    65,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się :
dz. 010 rozdz. 01010 § 6060  o kwotę   14.000,00 zł.  plan po zm.                  56.300,00 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 4300                   2.028,91 zł.                                         4.025,98 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 4430               101.446,09 zł.                                     201.300,02 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4270                 40.000,00 zł.                                     186.000,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050                 16.000,00 zł.                                  2.472.332,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4590                 60.500,00 zł.                                     248.500,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4010                 26.000,00 zł.                                  1.063.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010                 14.000,00 zł.                                  3.108.799,78 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260                   1.500,00 zł.                                       53.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010                   5.000,00 zł.                                     203.367,97 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110                   1.000,00 zł.                                       36.861,99 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4120                      200,00 zł.                                         6.003,63 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4210                   7.900,00 zł.                                       24.865,21 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4300                   1.655,05 zł.                                         7.655,05 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 3020                   3.500,00 zł.                                     116.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4010                 26.000,00 zł.                                  1.209.550,06 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4110                   8.400,00 zł.                                     216.709,83 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4010                 12.000,00 zł.                                       84.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4110                   6.000,00 zł.                                       20.500,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85216 § 3110                   3.497,00 zł.                                       70.140,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                 17.867,00 zł.                                     213.061,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240                   4.553,00 zł.                                       53.763,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90002 § 4300                   5.000,00 zł.                                       25.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 4170                   2.700,00 zł.                                         3.700,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 4210                   7.000,00 zł.                                       10.000,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4210                   3.000,00 zł.                                       11.500,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę    14.000,00 zł.  plan po zm.               198.792,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4210                 12.000,00 zł.                                      60.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110                   6.000,00 zł.                                 2.410.725,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 6050               140.348,00 zł.                                 2.272.740,31 zł.
   
12. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r. „ otrzymuje nowe brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „  Zestawienie wydatków majątkowych  na 2010 rok„ otrzymuje nowe brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
 
14. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „ Przychody i rozchody budżetu na 2010 r.” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
15. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „ Plan dochodów budżetu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatków budżetu na finansowanie  ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010 r. „ otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały
 
16. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej  „ Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2

W Uchwale Nr XXXVII/224/10 Rady Gminy Turek z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok dokonuje się :
1. zmiany daty podjęcia uchwały na dzień 6 września 2010 r.
2. w planie dochodów  zwiększa się :
dz. 853 rozdz. 85395 § 2007                      64.941,91 zł.                                         65.741,91 zł.
3. w planie dochodów zmniejsza się ;
dz. 758 rozdz. 75962 § 2007                      64.941,91 zł.                                                  0,00 zł.
 

§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                         /-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów