2010

UCHWAŁA NR XXXIX/228/10 RADY GMINY TUREK z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/228/10

RADY GMINY TUREK

z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm.) art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje

§ 1. Zwalnia z podatku od nieruchomości:

1. grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2. budynki mieszkalne lub ich części wykorzystywane na cele mieszkaniowe,

3. grunty i budynki przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

4. grunty użytkowane rolniczo figurujące w ewidencji gruntów jako użytki kopalniane i tereny różne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2011 rok.

 

                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                    /-/ Ireneusz Kolenda

 

Adres publikacyjny aktu prawnego: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/265/5099

Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów