2010

UCHWAŁA NR XXXIX/229/10 RADY GMINY TUREK z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomoś

UCHWAŁA NR XXXIX/229/10

RADY GMINY TUREK

z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591ze zm.), art. 6 lit. „b” ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 136, poz. 969 ze zm.) ,art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 , poz. 1682 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 121 poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 17, poz. 95 ze zmianami) oraz art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Poboru inkasa będą dokonywać sołtysi:

1. Lewandowski Zbigniew na terenie sołectwa Albertów,

2. Kociański Stanisław na terenie sołectwa Budy Słodkowskie,

3. Majcherek Eugeniusz na terenie sołectwa Cisew,

4. Skonieczny Marian na terenie sołectwa Chlebów,

5. Bukowski Jan na terenie sołectwa Dzierżązna,

6. Majcherek Stanisław na terenie sołectwa Grabieniec,

7. Sadkowski Ireneusz na terenie sołectwa Kalinowa,

8. Gnatek Józef na terenie sołectwa Korytków,

9. Mikołajczyk Józef na terenie sołectwa Kaczki Średnie,

10. Czekała Sławomir na terenie sołectwa Kowale Księże,

11. Bukowski Krzysztof na terenie sołectwa Obrębizna,

12. Baraniecki Henryk na terenie sołectwa Obrzębin,

13. Kubiak Kazimierz na terenie sołectwa Pęcherzew,

14. Zagozda Henryk na terenie sołectwa Szadów Księży,

15. Kowalska Marianna na terenie sołectwa Słodków,

16. Przybył Józef na terenie sołectwa Słodków Kolonia,

17. Dzieran Tadeusz na terenie sołectwa Turkowice,

18. Sowiński Adam na terenie sołectwa Wietchinin,

19. Mrzewiński Zbigniew na terenie sołectwa Warenka,

20. Frątczak Ryszard na terenie sołectwa Żuki.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso ustala się kwartalnie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwala Nr XXX/190/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 01.01.2011 roku.

 

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                             /-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:

 

Adres publikacyjny aktu prawnego: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/265/5100

 

Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów