2010

UCHWAŁA Nr XXXIX/226/10 RADY GMINY TUREK z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/226/10

RADY GMINY TUREK

z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm. ), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ( M. P. Nr 76 poz. 960 z dnia 26 października 2010 r.) z kwoty 37,64 zł do kwoty 33,00 zł.

§ 2. Kwota 33,00 zł stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2011 rok.

 

                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                        /-/ Ireneusz Kolenda

 

Adres publikacyjny aktu prawnego: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/265/5097

Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów