2010

Uchwała Nr XXXIX/231/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie opłaty targowej na 2011 rok

Uchwała Nr XXXIX/231/10
Rady Gminy Turek

z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie opłaty targowej na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.19 pkt. 1 lit. „a” i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 ), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95) oraz art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity 2005 r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) i pkt.4 obwieszczenia Ministra Finansów z dn. 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Turek określa następujące stawki dzienne opłaty targowej: 

1. Od sprzedaży zwierząt: 

a) za konia /1szt./ - 7,50 zł. 

b) za krowę /1szt./ - 7,50 zł. 

c) za jałowiznę i źrebięta / 1 szt./ - 5,50 zł 

d) za cielęta /1 szt./ - 5,50 zł. 

e) trzoda chlewna 

- za prosięta /1 szt./ - 1,00 zł. 

- za sztuki duże /1 szt./ - 2,00 zł. 

2. Z tytułu sprzedaży produktów rolnych z samochodu ciężarowego lub wozu konnego - 6,50 zł. 

3. Z tytułu sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych z: 

a) samochodu ciężarowego powyżej 2 ton - 14,50 zł. 

b) samochodu ciężarowego poniżej 2 ton i samochodu osobowego - 10,50 zł. 

4. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów przemysłowych /z ręki, kosza/ - 2,00 zł. 

5. Z tytułu wystawienia artykułów spożywczych i przemysłowych do sprzedaży w gastronomii obwoźnej - 13,50 zł. 

6. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów na straganach o powierzchni: 

a) do 6 m2 - 7,50 zł. 

b) od 6 –15 m2 - 12,50 zł. 

c) powyżej 15 m2 - 17,50 zł. 

7. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów sprzedawanych 

a) z łóżka, stołu lub ziemi na 1 m2 - 2,00 zł 

§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się na targowisku oraz we wszystkich innych miejscach na terenie gminy Turek, w których prowadzona jest sprzedaż. 

2. Opłatę targową pobiera w drodze inkasa Pani Jadwiga Kowalska - Cisew za wynagrodzeniem w wysokości 70% zebranej opłaty targowej. 

3. Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranych opłat targowych, w kasie Urzędu Gminy Turek w terminie do 5 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku, za który wpłaty należy dokonać do dnia 31 grudnia każdego roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat należnych w 2011 roku. 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda

 

Adres publikacyjny aktu prawnego: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/265/5102

 

 

Lista wiadomości
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/130/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów