2010

UCHWAŁA NR I/2/10 Rady Gminy Turek z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek


UCHWAŁA NR I/2/10
Rady Gminy Turek
z dnia 7 grudnia 2010 r.
 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek
 

       Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  z późn. zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek został wybrany Radny Zdzisław Światłowski.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                          /-/ Karol Mac
 
 
 
Lista wiadomości