2010

UCHWAŁA NR II/3/10 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek

 
UCHWAŁA NR II/3/10
Rady Gminy Turek
z dnia 14 grudnia 2010 r.
 
 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
 
 
       Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
 
1. Drzewiecki Marek
2. Filipiak Dariusz
3. Karbowy Jan
4. Kolenda Ireneusz
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                         /-/ Karol Mac
 
Lista wiadomości