2010

UCHWAŁA NR II/4/10 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek

 
UCHWAŁA NR II/4/10
Rady Gminy Turek
z dnia 14 grudnia 2010 r.
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
 
 
       Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 76 Statutu Gminy Turek (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 61 poz. 1140) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 

§ 1. Stwierdza się, że na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek wybrany został Radny Ireneusz Kolenda.
 
§ 2. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                     /-/ Karol Mac
Lista wiadomości