2010

UCHWAŁA NR II/5/10 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek

UCHWAŁA NR II/5/10
Rady Gminy Turek
z dnia 14 grudnia 2010 r.
 

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek

 
       Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W celu realizacji swych zadań powołuje się składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Turek:
 
1. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, której przedmiotem działania jest: projekt budżetu i jego realizacja, mienie komunalne, plan zagospodarowania przestrzennego, wodociągi i urządzenia publiczne, cmentarze oraz sprawy rolne - w składzie osobowym:
 
a) Filipiak Lucjan
b) Gromada Józef
c) Kończak Edward
d) Światłowski Zdzisław
e) Zagozda Henryk
 
2. Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, której przedmiotem działania jest: ochrona zdrowia, oświata, kultura, kultura fizyczna, opieka społeczna, ochrona środowiska, drogi, zagadnienia ładu publicznego oraz ochrona ppoż. - w składzie osobowym:
 
a) Kowalska Halina
b) Kurzawa Tomasz
c) Młynarski Paweł
d) Naszkowska Agnieszka
e) Przybył Józef

§ 2. Do zadań komisji należy:
 
a) kontrola wykonania uchwał i poleceń rady,
b) opiniowanie spraw rozpatrywanych przez radę,
c) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,
d) inne zadania zlecone przez radę wynikające z bieżących potrzeb.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                          /-/ Karol Mac
 

 
Lista wiadomości