2010

UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2011 rok


UCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY TUREK
z dnia 29 grudnia 2010 r.
 
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2011 rok
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Gminy Turek (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 61 poz. 1140 Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy na 2011 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                      /-/ Karol Mac
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości