2010

UCHWAŁA NR III/12/10 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok


UCHWAŁA NR III/12/10
RADY GMINY TUREK
z dnia 29 grudnia 2010 r.
 
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
 
 
       Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek na 2011 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                        /-/ Karol Mac
 
Załączniki:
 
Lista wiadomości