2010

UCHWAŁA NR III/13/10 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2011 rok


UCHWAŁA NR III/13/10
RADY GMINY TUREK
z dnia 29 grudnia 2010 r
.
 
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2011 rok
 

       Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2011 rok:
 
1) Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2) Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                              /-/ Karol Mac
 
Załączniki:
Lista wiadomości