2010

UCHWAŁA NR III/7/10 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od n


UCHWAŁA NR III/7/10
RADY GMINY TUREK
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613, ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/227/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1 ust. 2 lit. d otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,27 zł.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2011 rok.
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                        /-/ Karol Mac
Lista wiadomości