2010

UCHWAŁA NR III/8/10 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/137/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy po


UCHWAŁA NR III/8/10
RADY GMINY TUREK
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/137/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawieokreślenia wzorów formularzy podatkowych
 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95 ze zm.), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/137/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych wprowadza się następujące zamiany:

1. wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych stanowiący załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2011 rok.
 

                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                 /-/ Karol Mac
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości