2010

Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 
Uchwała Nr III/9/10
Rady Gminy Turek
z dnia 29 grudnia 2010 r.
 
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 
       Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3  i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 

§ 1.
 
Ustala się:
1) wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostateczne terminy dokonania wydatków, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt.1, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                             /-/ Karol Mac
 
Załączniki:
Lista wiadomości