2010

Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2010

 
Uchwała Nr III/10/10
Rady Gminy Turek
z dnia 29 grudnia 2010 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2010
 
 
       Na podstawie  art. 18 ust.2  pkt. 4,  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) 211, 212, 214, 215, 235-237  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241), Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1.

W uchwale  Nr XXXI/201/09  Rady Gminy Turek z dnia  14 grudnia 2009 r.  roku w sprawie budżetu na 2010 r., zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2010 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie   Gminy Turek na 2010 r.
- Zarządzeniem Nr 10/10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2010 r.
- Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2010 r.
- Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.
- Zarządzeniem Nr 23/10 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2001 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie   Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 28/10 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/10 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok.
- Uchwałą Nr Xxxvii/224/10 Rady Gminy Turek z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/10 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 38/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 października 2010r. w sprawie zm. w budżecie Gminy Turek  na 2010 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/232/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 46/10 Wójta Gminy Turek  z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 49/10 Wójta Gminy Turek z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,

 wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1, w  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 18.985.968,31 zł. zastępuje się kwotą 19.030.235,31 zł.  tego:
- dochody  bieżące kwotę  18.466.445,31 zł. zastępuje się kwotą  18.510.712,31zł.

2. W § 1, w ust. 3 pkt. 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.933.010,00 zł. zastępuje się kwotą  2.973.010,00 zł.

3. W § 1, w  ust. 3, w pkt. 2 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 397.122,00 zł. zastępuje się kwotą 401.389,00 zł.

4. W § 2, w  ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 22.039.214,48 zł. zastępuje się kwotą 22.083.481,48 zł.
5. W  § 2,  w ust. 2, w pkt. 1 wydatki bieżące kwotę 15.866.562,17 zł. zastępuje się kwotą 15.910.829,17 zł.

6. W § 2 ust.3 pkt. 1 wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.933.010,00 zł. zastępuje się kwotą  2.973.010,00 zł.

7. W § 2, w ust. 3, w pkt. 3 wydatki na obsługę długu kwotę  173.073,00 zł. zastępuje się kwotą 154.073,00 zł.

8.  W załączniku Nr 1 „dochody”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu  o kwotę  44.267,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010  o kwotę         40.000,00 zł.         plan po zm.     2.529.700,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030                         4.267,00 zł.                                     80.400,00 zł.
       
9.  W załączniku Nr 2 „wydatki” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki  budżetu  o kwotę 44.267,00  zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4210  o kwotę       200,00 zł.  plan po zm.                   4.921,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4370                  1.500,00 zł.                                      10.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 3020                     880,00 zł.                                    278.127,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010                  7.800,00 zł.                                 3.104.599,78 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                       17,01 zł.                                      23.988,09 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370                         9,74 zł.                                        7.834,74 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                     123,25 zł.                                        6.840,25 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 3020                     300,00 zł.                                      22.540,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010                  4.730,00 zł.                                    219.397,97 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110                     400,00 zł.                                      38.861,99 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4120                       70,00 zł.                                        6.368,63 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4430                  4.000,00 zł.                                        9.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4170                     700,00 zł.                                        1.200,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110                40.000,00 zł.                                 2.450.725,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                  4.267,00 zł.                                    147.243,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90002 § 4430                  3.000,00 zł.                                      21.000,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4260                71.000,00 zł.                                    376.000,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4270                  6.000,00 zł.                                    181.000,00 zł.
 
b) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4430 o kwotę         200,00 zł.  plan po zm.                   4.800,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4590                 60.000,00 zł.                                    188.500,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4210                   1.500,00 zł.                                      50.900,00 zł.
dz. 757 rozdz. 75702 § 8110                 19.000,00 zł.                                    154.073,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4170                      150,00 zł.                                      16.250,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4300                 12.180,00 zł.                                    167.918,70 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300                      700,00 zł.                                      35.628,81 zł.
dz. 900 rozdz. 90004 § 4170                   7.000,00 zł.                                        3.000,00 zł.
   
10. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.„ otrzymuje nowe brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
 
 
                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                               /-/ Karol Mac
 
Załączniki:
Lista wiadomości