2014

Lista wiadomości
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji cennika na 2015 rok za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpadów komunalnych
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w sprawie opłaty targowej na 2015 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2015 rok
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) na 2015 rok”
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/97/12 Rady Gminy Turek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turek na okres dłuższy niż 3 lata.
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Turek na lata 2014-2019.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turek.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach Cisew i Wietchinin.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek kontroli w 2014 roku.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dzierżązna do zasobów mienia komunalnego Gminy Turek.
w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego”.
w sprawie przekazania przez Gminę Turek, Powiatowi Tureckiemu, zadania publicznego w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pęcherzew.
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Powiatu Tureckiego, przeznaczonej na remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4500P w miejscowości Wietchinin.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Turek.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korytków
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turek nr XXIV/140/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin"
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2024
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.1431.1.199.2014.16 z dnia 08 maja 2014 roku stwierdzające nieważność uchwały nr XLVII/265/14 Rady Gminy Turek z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia zasad lokalizacji kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Turek
w sprawie udzielenia przez Gminę Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2014 dla Miasta Turek, przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego drogi gminne między ulicą Zdrojki Lewe a Aleją Jana Pawła II w Turku"
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turek i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Turkowicach
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia przyłączy i przesyłu mediów przez nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Słodków, stanowiącą własność Gminy Turek
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek
w sprawie wyznaczenia zasad lokalizacji kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Turek
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2014 Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2023
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Grabieniec
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Obrzębin
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej "POWRÓCISZ TU".
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 dla Gminy Turek.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 dla Gminy Turek.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2014 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach: Obrzębin, Słodków Kolonia, Turkowice, Cisew.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Obrzębin
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Słodków Kolonia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Turek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli problemowej w zakresie realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy Turek na rok 2013 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2014-2023
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2014 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2014 rok