2019

UCHWAŁA NR VII/33/19 RADY GMINY TUREK z dnia 20 lutego 2019 r.

Uchwała Nr VII/33/19
Rady Gminy Turek

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. 1) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości złożenia wniosku o uzyskanie dotacji celowej przez spółkę wodną na zadania określone w art. 441 ust.3 ustawy Prawo wodne, poprzez wywieszenie lub wyłożenie w miejscach publicznie dostępnych w siedzibie Urzędu Gminy Turek oraz na stronie internetowej Gminy Turek (BIP). Informacja o powyższym w roku 2018 zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

2) Spółki wodne mogą ubiegać się o udzielenie dotacji na rok budżetowy.

3) Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Turek w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o której mowa w pkt. 1).

4) Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje ich wpływ do siedziby Urzędu Gminy Turek.

§ 2. 1. Wniosek o przyznanie dotacji winien zawierać: 

1) dane dotyczące wnioskodawcy:

a) oznaczenie wnioskodawcy - pełną nazwę spółki wodnej (związku),

b) adres,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) numer rachunku bankowego,

e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,

2) szczegółowy opis zadania, na które ma być udzielona dotacja,

3) miejsce i termin realizacji zadania,

4) zakres rzeczowy proponowanego zadania,

5) kosztorys określający wartość zadania,

6) źródła sfinansowania kosztów zadania,

7) wskazanie kwoty oraz procentowego udziału innych podmiotów w kosztach realizacji zadania,

8) kwotę wnioskowanej dotacji,

9) informacje o wysokości składki członkowskiej w spółce wodnej,

10) datę i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

§ 3. 1. Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględniane będą następujące zasady: 

1) kolejność wpływu wniosków o udzielenie dotacji ,

2) udział składek członkowskich,

3) wielkość utrzymywanych przez spółkę urządzeń wodnych,

4) wysokość środków finansowych (bez dotacji) przeznaczonych na realizację zadania,

5) rodzaj realizowanego zadania.

2. Preferowane będą wnioski podmiotów:

1) o najwyższym udziale środków własnych przeznaczonych na realizację zadania,

2) o najwyższej wysokości składek członkowskich,

3) zawierających realizację zadania polegającego na ochronie przed powodzią i utrzymaniu oraz eksploatacji urządzeń służących do melioracji wodnych i prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych.

3. Dotacja może być każdorazowo przyznana w wysokości do 60% kosztów zadania nie więcej  niż 40.000,00 zł dla wszystkich spółek w roku budżetowym.

§ 4. Wójt Gminy pisemnie powiadamia spółki wodne o udzieleniu dotacji lub nie udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Turek w terminie 30 dni od złożenia wniosku, wywiesza informację w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Turek, umieszcza informację na stronie internetowej Gminy Turek (BIP). 

§ 5. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Wójta Gminy Turek ze spółką wodną . 

2. Umowa, o której mowa w ust.1 powinna określać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,

2) cel na jaki dotacja została przyznana,

3) wysokość dotacji i tryb płatności,

4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,

5) tryb kontroli,

6) termin i sposób rozliczenia dotacji,

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż określony we właściwych przepisach normujących finanse publiczne,

8) termin złożenia pisemnego sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji.

3. Przekazanie dotacji następuje w formie przelewu na wskazane przez spółkę konto.

4. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w kilku ratach. Przekazanie kolejnych rat następuje dopiero po rozliczeniu uprzednio otrzymanej raty dotacji.

§ 6. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji. Zakres zadania sfinansowanego z dotacji określa umowa. 

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.2 winno zawierać:

a) pełną nazwę spółki wodnej,

b) adres spółki wodnej,

c) wielkość rozliczanej dotacji,

d) szczegółowy opis zadania,

e) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł ich finansowania,

f) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

4. Rozliczenie z wykorzystania dotacji z budżetu Gminy przez spółkę wodną winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania.

§ 7. 1. Wójt Gminy Turek lub osoba działająca z jego upoważnienia może dokonać kontroli w trakcie realizacji zadania. Zakres kontroli może obejmować: 

1) sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania dotacji,

2) sprawdzenie zgodności wykonywanego zadania z umową,

3) sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zdania.

2. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 8. Postanowienia końcowe. 

1) Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały jest wzór wniosku o uzyskanie dotacji celowej z budżetu Gminy Turek na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Turek.

2) Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały jest wzór sprawozdania z realizacji działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz inwestycji na terenie Gminy Turek, na które udzielana jest dotacja celowa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząy Rady

/-/ Ireneusz Kolenda


Załączniki:

 

Informacja o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2020 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2020 rok
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
w sprawie przystąpienia Gminy Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Żuki oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żuki
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Grabieniec
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew
w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2020 rok
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 4483P Szadów Pański – Żuki w miejscowości Pęcherzew na długości 1,741 km”.
w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020-2023.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek na rzecz użytkownika wieczystego położonej w obrębie Szadów Pański
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Tureckiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023”.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 roku.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Turek opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Turku.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/109/16 Rady Gminy Turek z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku”.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew.
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turek.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Turek.
w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Turek 87/100 udziału w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku".
w sprawie zgłoszenia sołectwa Warenka do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie Statutu Gminy Turek.
w sprawie diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
w sprawie zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Turek.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Warenka.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Turkowice.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Budy Słodkowskie.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Turek.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Turek.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Turek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.