2019

UCHWAŁA NR XII/70/19 RADY GMINY TUREK z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr XII/70/19
Rady Gminy Turek

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 6n ust. 1 art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w §1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3. 1. Deklarację o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej wypełniając dedykowany formularz wskazany na stronie Urzędu Gminy Turek, www.gmina.turek.pl   lub www.bip.gmina.turek.pl  / zakładka skrzynka podawcza.

2. Deklarację w formie elektronicznej można złożyć w Urzędzie Gminy poprzez elektroniczną Skrzynkę Podawczą lub dostarczając na nośniku elektronicznym.

3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona ważnym podpisem elektronicznym kwalifikowanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162) lub podpisem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XX/128/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 3111).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.


Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda


Załączniki:


Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym:
Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2020 rok
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2020 rok
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
w sprawie przystąpienia Gminy Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Żuki oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żuki
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Grabieniec
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew
w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2020 rok
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 4483P Szadów Pański – Żuki w miejscowości Pęcherzew na długości 1,741 km”.
w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020-2023.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek na rzecz użytkownika wieczystego położonej w obrębie Szadów Pański
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Turek.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Tureckiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023”.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 roku.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Turek opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Turku.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/109/16 Rady Gminy Turek z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku”.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisew.
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Obrzębin.
w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turek.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Turek.
w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Turek 87/100 udziału w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Słodków Kolonia.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku".
w sprawie zgłoszenia sołectwa Warenka do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie Statutu Gminy Turek.
w sprawie diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
w sprawie zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Turek.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Warenka.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Turkowice.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Budy Słodkowskie.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Turek.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Turek.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2019.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Turek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.